Simon János a kuratóriumi elnöke

Prof. dr. Simon János habil.
szociológus, politológus, egyetemi tanár
Születési hely, idő: Budapest, 1954 november 10.

Felsőfokú végzettsége és szakképzettsége
JATE Szeged BTK történelem, irodalom, nyelvészet tanári diploma (1980. október 24. 93/1980) – Kitüntetéses diploma
ELTE BTK szociológus tanár és kutató diploma (posztgraduális, 1982. július 2. 874/1982) – Vörös diploma

Jelenlegi munkahelyek, munkakörök
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum – tudományos tanácsadó
Kodolányi János Főiskola – egyetemi tanár

Tudományos fokozat
1982.06.19. JATE Szeged („summa cum laude”) egyetemi doktorálás (62-8/1982)
Disszertáció címe: „Nicaragua és a közép-amerikai diktatúrák demokratizálása”
1995.11. 27. kandidálás politikatudományból: MTA Politikai Tudományok Intézete
Kandidátus – PhD (16.047)
Disszertáció címe: „A spanyol demokratikus átmenet” (1977-1984).
2007-ben habilitált az ELTE ÁJTK (507/2007) „Politikai kultúra, baloldal és jobboldal a
demokráciákban” c. (Bizottsági elnök: Prof. Bihari Mihály)

Eddigi oktatói tevékenység
Oktatásban eltöltött idő:
39 év.
Tanítási nyelvek: magyar, angol, német, spanyol, orosz.
Oktatott témák: Demokrácia-kutatás; Magyar rendszerváltozások; Tranzitológia; Európai kultúra és politikai kultúra; Civil társadalom és közvélemény; Közép-Európa országainak együttműködése; Pártok, választási rendszerek és választások; Adaptáció és innováció; Globalizmus, poszt-globalizmus; Nemzet és regionalizmus, lokalitás és partikularizmus; Közép-európaiság és értelmiségi szerepek, Neo-behaviorizmus az interperszonális kapcsolatokban és politikai döntésekben.
Külföldi intézmények: 1980-tól 2015-ig 47 külföldi egyetemen oktatott, tartott kurzusokat, előadásokat: pl. Mexikói Állami Autonóm Egyetem (UNAM: 1985 óta 22 alkalommal), Univ. of Amsterdam, Charles Univ. of Praga, WZB of Berlin, Kennedy School of Harvard Univ. Boston, Princeton Univ. (IREX), Colombia Univ. (New York), Geogetown Univ. (Washington), Südost-Europa Institute München, Univ. Complutense de Madrid, Univ. de Huelva, Univ. de Valencia, ICPS of Barcelona, Univ. de Barcelona, Univ. de Salamanca, Univ. de Granada, Univ. de Gijon, Oxford University, Univ. de Cordoba, Nuffield College – Univ. of Oxford, Univ. Javeriana de Bogota (Kolumbia), Univ. San Andres de Buenos Aires, Univ. de Puebla, Universidad de Cuernavaca - Mexico, Univ. Valle de Bravo (Mex.), USA: Harvard University, UCLA, Georgetown Univ. of Washington, South Californian Univ., Princeton Univ., Columbia Univ. of New York, South Korean Univ. of Seoul, Nehru Univ. Delhi (India), Iniv. Benares – Varanasi (India) etc.. A Socrates-Erasmus Mundus Program magyarországi társtud-i koordinátora: 2004-2008, a barcelonai, párizsi, galataseray, leuweni, budapesti (ELTE) oktatási programok felelőse és oktatója.
Hazai egyetemeken: 1980 óta résztvesz a hazai felsőoktatásban. Először a Szegedi Orvostudományi Egyetem szociológus tanára volt, majd a Külkereskedelmi Főiskola oktatója. 1995-től 13 évig az ELTE BTK Politikatudományi Tanszékének tanára. 2004-től 2008-ig a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének igazgatója volt, mint habilitált egyetemi docens. 2011 őszétől a Kodolányi János Főiskola oktatója, 2013 óta professzora. 2005-2008-ig (MAB
tag). Eddig külföldön öt tanítványa szerzett PhD minősítést: Carmen Gonzales Martinez (Univ. Complutense de Madrid 1991), John Schiemann (ELTE és Columbia de Univ. New York 1998), Juan de Dios Andrade Martinez (UPAEP – Mexikó 2001), Juan Rodolfo Riviera: (Univ. Huelva, Univ. de Puebla UPAEP de Mexico 2002). Lengyelországban: Eunika Chojecka, Maria Curie Univ. Lublin 2013) és még vagy 4-5 hallgató itthon.

Oktató szakmai/kutatási tevékenysége, oktatandó tárgy/tárgyak
a) a szakterülethez kötődő publikációk
1. 2016. Globalizáció és nemzet. CEPoliti Kiadó, Budapest, (2. kiadás) pp. 296. ISBN: 9789632369549
2. 2015, 2016. Hét választás Magyarországon - Országgyűlési választások kézikönyve (1989-2014) (2. kiadás) CEPoliti Kiadó pp. 287. ISBN: 9789638967435
3. 2013. A politika értékválságban – A demokratikus politikai kultúra keresése. L’Harmattan – CEPoliti Kiadó, Budapest, pp. 246. ISBN-978-963-89674-1-1
4. 2004. A politikai kultúra színképei. Századvég Kiadó, pp. 421. ISBN: 963 9211 81 8
5. 1998, 1999. The Postcommunist Citizen (two editions) (with Samuel Barnes). Erasmus Found. and IPS of HAS Budapest, Washington.pp.272. ISBN:963-03-5551-5

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség
1995-től 2008-ig az ELTE Politikatudományi Intézetének tanára, mb. oktatója,
1991-től 2012-ig hat OTKA projektrészvétel, négyben témavezetőként.
A legutóbbi a 2012-ben záródó három évre szóló OTKA-kutatásomból két könyve jelent meg. 2008-ban meghívták egy Sidney Verba vezette nemzetközi kutatásába. A 3 éves nemzetközi komparatív politikai kultúra kutatásban a hat országos európai részt koordinált (Németország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, Csehország, Szerbia, Oroszország, Magyarország), és a kutatás magyar részét vezette. Ebből készült közös nemzetközi kötet: „Mass Political Culture and Political Participation in Hungary" in Flores, Julia (coord.) A 50 anos de la Cultura Civica. Pensamientos y reflexiones. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM-Tribunal, 2011. p. 233-282.
Elnyert több AKP pályázatot, OKTK kutatási projektet, 1990-től napjainkig 9 különbözőt, konzorciumi tagja volt, köztük egy 3 éves, sikeresen lezárult NKFP kutatásnak is.
Kutatási projektjeinek címei pl: „Pártok és politikai kultúra” (NKFP 2001-2004.), „Társadalmi részvétel” (OKTK 2003-2004), „Radikális politikai pártok EU-ban” (OTKA 2003-2005), „Nyugat-Európai pártok és politikai kampányok” (OTKA 2002-2005), Demokrácia és részvétel (MTA-MEH 2005-2006). Több hazai kutatási pályázatot nyert (BAZ Megyei Mecénas Alapítvány, NKA, NKFP, OTKA, OKTK, ROP3, MEH); nemzetközi kutatásokban is részt vett (Network of Excellence Priority 6., Knowledge Based Society, Equal Living Opportunities of All, LIVINGALL stb.).
Az 1990-es években a magyar és a nemzetközi tranzitológia kérdéseivel, majd egy kutatási program keretében két évig a közép-európai választási rendszerek tanulmányozásával foglalkozott. Meghívást kapott 1999-ben egy előadás tartására a Harvard Egyetemre, Mexikóba 21-szer, Spanyolországba évente 2-3-szor hívják előadni. Tanulmányát közölte a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) folyóirata, az International Political Science Review (1997. No. 4. pp. 361-380.).
Politikai kultúra kutatásai közül nemzetközileg elsősorban a demokráciára és az „ideológiai piramisra” vonatkozó írásait vették át, ez utóbbi mérési eszközként sokat mond a válaszadók ideológiai önbesorolásáról, több külföldi kutató használja.
1989-től 2017-ig 15 országos kérdőíves kutatást végzett választópolgárokkal, melyet Codebookban publikált magyarul és angolul.
25 könyvet írt és szerkesztett, (ebből kettőt angolul).
150 tanulmánya jelent meg 8 nyelven, ennek kb. fele magyarul.
2000-ben alapította a Central European Political Science Review-t, Közép-Európa
legjelentősebb angol nyelvű társadalomtudományi. folyóiratát, melyből 20 év alatt 77 számot adott ki, és ezek ma 42 országba jutnak el (cepsr.eu).
Több nemzetközi tudományos bizottság és szerkesztőség tagja (Barcelona, Cuernavaca, Róma, Oradea).

c) elismerések:
Széchenyi Professzori díj (1998); Bezerédj-díj (Tudományos munkásságáért Budapest fővárosa – 2001);
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje (Összehasonlító politikatudományért – 2015); Európa Érem (2015); Mikszáth Kálmán Díj (2017).

Támogatónk a Batthyány Lajos Alapítvány
© Copyright MIKSZÁTH KÁLMÁN Kulturális és Média Alapítvány 2021 Minden jog fenntartva.

Site was created with Mobirise